Cổ đông

Công ty Cổ phần Thương mai Bia Hà Nội – Hưng Yên 89 (viết tắt là HABECO TRADING 89) được thành lập với điều kiện mọi mặt còn khó khăn, song nhờ nỗ lực, tâm huyết và giải pháp đúng đắn của các thế hệ lãnh đạo cũng như tập thể cán bộ công nhân viên Công ty đến nay các chỉ tiêu kinh tế đều tăng trưởng hơn trước.

Đại hội đồng cổ đông
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023
19.04.2023
Tài liệu đại hội cổ đông năm 2023
23.03.2023
Thư mời tham dự Đại hội cổ đông năm 2023
23.03.2023
Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông năm 2023
10.03.2023
Thông báo chốt danh sách CĐ để tổ chức ĐHCĐ 2022
02.04.2022
Công bố thông tin
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023
19.04.2023
Tài liệu đại hội cổ đông năm 2023
23.03.2023
Thư mời tham dự Đại hội cổ đông năm 2023
23.03.2023
Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông năm 2023
10.03.2023
Nghị quyết HĐQT triệu tập đại hội
13.04.2021
Báo cáo thường niên
Nghị quyết HĐQT triệu tập đại hội
13.04.2021
Thông báo chốt danh sách cổ đông
13.04.2021
Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên
02.07.2019
Ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
02.07.2019
CBTT về Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông
02.07.2018
Báo cáo tài chính
Nghị quyết HĐQT triệu tập đại hội
13.04.2021
Thông báo chốt danh sách cổ đông
13.04.2021
Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên
02.07.2019
Ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
02.07.2019
CBTT về Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông
02.07.2018
Điều lệ
Nghị quyết HĐQT triệu tập đại hội
13.04.2021
Thông báo chốt danh sách cổ đông
13.04.2021
Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên
02.07.2019
Ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
02.07.2019
CBTT về Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông
02.07.2018