Nghị quyết HĐQT về triệu tập ĐHĐCĐ năm 2021
adminHabeco89
At 8:47 am, 13 April, 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI – HƯNG YÊN 89

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày 13 tháng 04 năm 2021
NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
BIA HÀ NỘI – HƯNG YÊN 89
Căn cứ:
– Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản có liên quan;
– Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản có liên quan;
– Điều lệ của Công ty cổ phần Thương mại bia Hà Nội – Hưng Yên 89;
– Biên bản họp Hội đồng quản trị cùng ngày.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thông qua chủ trương gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chậm nhất đến hết tháng 5 năm 2021.
Điều 2. Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Thương mại bia Hà Nội – Hưng Yên 89:
– Thời gian họp dự kiến: Dự kiến vào ngày 21/05/2021
– Địa điểm tổ chức Đại hội: Sẽ được Hội đồng quản trị thống nhất và thông báo cụ thể tại Thư mời họp.
– Ngày chốt danh sách dự kiến: 20/04/2021
Điều 3. Ủy quyền cho Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để gia hạn và tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật.
Điều 4. Điều khoản thi hành.
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN ĐẶNG TOÀN
(Đã ký)