Cổ đông
Hưng Yên 89 (viết tắt là HABECO TRADING 89) được thành lập với điều kiện mọi mặt còn khó khăn, song nhờ nỗ lực, tâm huyết và giải pháp đúng đắn của các thế hệ lãnh đạo cũng như tập thể cán bộ công nhân viên Công ty đến nay các chỉ tiêu kinh tế đều tăng trưởng hơn trước.
Báo cáo tài chính
2022
Thông báo chốt danh sách CĐ để tổ chức ĐHCĐ 2022
02.04.2022
2021
Tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2021
11.06.2021
Thong báo tạm hoãn Đại hội cổ đông năm 2021
11.05.2021
Nghị quyết HĐQT triệu tập đại hội
13.04.2021
Thông báo chốt danh sách cổ đông
13.04.2021
2020
2019
Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên
02.07.2019
Ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
02.07.2019
2018
CBTT về Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông
02.07.2018
2017
Giấy xác nhận, ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
02.07.2017
2016
Tài liệu ĐHĐCĐ năm 2019
02.07.2016
2014