Thông báo Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
adminHabeco89
At 8:50 am, 13 April, 2021

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
–––––––––––––––––––––
Hưng Yên, ngày 13 tháng 04 năm 2021

THÔNG BÁO
V/v: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
—————————–
Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CTCP THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI – HƯNG YÊN 89
Công ty cổ phần Thương mại bia Hà Nội – Hưng Yên 89 trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:
1. Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Thương mại bia Hà Nội – Hưng Yên 89
2. Trụ sở chính: Đường 206 xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên
3. Điện thoại: 02213997488
4. Giấy đăng ký kinh doanh số: 0900270055 do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp lần đầu ngày 14/05/2007 và thay đổi lần thứ 7 ngày 04/04/2019
5. Ngày chốt danh sách : 20/04/2021
6. Mục đích chốt danh sách : Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Mọi chi tiết xin vui long liên hệ
Phòng Hành chính nhân sự
Công ty cổ phần Thương mại bia Hà Nội – Hưng Yên 89
Đường 206 xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 02213997488
Trân trọng thông báo!

CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN ĐẶNG TOÀN
(Đã ký)